מדיניות ופרטיות

1. כללי

1.1.    העוסק מורשה מה נאחל לטבע מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת העוסק מורשה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

1.2.    תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. העוסק מורשה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

1.3.    כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

1.4. הנכתב והמוצג באתר, בתקנון ותחת מדיניות ופרטיות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה. המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר מבקר באתר, מקבל מידע ו/או שירות המפורסם באתר, באופן ישיר או בעקיפין. ייתכן שמעת לעת נשנה את נוסח תקנון השימוש באתר. המשך השימוש באתר מעיד על הסכמתך לנכתב בלשון זו.

1.5  "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981".

2. רישום והעברת מידע לעוסק מורשה

2.1.    חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע הזמנת מוצרים באמצעות האתר (להלן “ההרשמה”).

2.2.    במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון וכיוצא בזה; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה העוסק מורשה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

2.3.    לעוסק מורשה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מועדון לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר.

2.4.    מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה, ו/או לביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר.

2.5.    המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של העוסק מורשה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 16.2.3 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

2.6.    כמו כן, לאור העובדה כי האתר מאפשר למשתמשים שונים להירשם באמצעותו פרטים אלו ישמרו במאגר המידע הרשום של העוסק מורשה לפי חוק וישמשו למטרת מיונו להצעות ומבצעים שונים. אם בסופו של תהליך המיון האמור לא תימצא הצעה התואמת את המשתמש, העוסק מורשה שומרת לעצמה את הזכות לשוב ולפנות אל המשתמש בעתיד, בהתבסס על נתונים אלו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3. איסוף ושימוש במידע

3.1.    העוסק מורשה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי העוסק מורשה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לעוסק מורשה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, רשאית העוסק מורשה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

3.2. כמו כן, רשאית העוסק מורשה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהעוסק מורשה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לעוסק מורשה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה העוסק מורשה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של העוסק מורשה ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לעוסק מורשה שיתוף פעולה עסקי . המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן (יש להוסיף קישור), או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;

3.4. האתר משתמש בעוגיות (להלן “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים לגולש פרסומות מותאמות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי העוסק מורשה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי העוסק מורשה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.5. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

4. שימוש בכלים לניתוח נתונים

4.1. האתר עושה שימוש בכליGoogle Analytics , אשר הינו שירות לניתוח נתוני אינטרנט המוצע ומסופק על-ידי חברת Google Inc. ‏(להלן “שירות הניתוח” ו-“Google”, בהתאמה). שירות הניתוח משתמש בקובצי Cookies, שהינם קובצי טקסט השמורים במחשבך, על מנת לנתח את פעילות המשתמשים באתר. המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך יועבר לידי Google ויוחזק על גבי שרתיה. / או לחילופין, ככל ורלוונטי:  המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך באתר (לרבות, כתובת ה-IP בצורתה המקוצרת – לאור שימוש החברה בשירות הניתוח עם הסיומת “_anonymizeIp”, הנועד למנוע זיהוי ומעקב) יועבר לידי Google או כל חברה אחרת המספקת שירותים אלו ויוחזק על גבי שרתיה.

4.2.  Googleתעשה שימוש במידע שנאסף, בין היתר, לשימושים הבאים: הערכת שימושך באתר, הפקת דו"חות פעילות באתר, הספקת שירותים שונים הקשורים לפעילות באתר וברשת האינטרנט ועוד. Google עשויה להעביר את המידע לידי צד ג’, באם תידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם עיבוד המידע באמצעות צד ג’ אשר יפעל מטעם Google. לידיעתך, Google לא תשייך את כתובת ה-IP שלך לכל נתון אחר השמור בידיה. מידע נוסף אודות השימוש הנעשה במידע על ידי Google, ניתן למצוא בקישור הבא: www.google.com/policies/privacy/partners.

4.3. האתר עושה שימוש בשיווק מחדש עם שירות הניתוח לשם פרסום מקוון, אשר יציג מודעות באתרי אינטרנט על ידי צד ג’ או Google. לשם ביצוע הפעולה האמורה, האתר, צד ג’ ו-Google משתמשים בקובצי Cookie, על מנת להתאים ביעילות מודעות שונות בהתאם לביקורים קודמים באתר.

4.4. כאמור, יש באפשרותך למנוע שמירת קבצי Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך עושה שימוש, אך בשל כך ייתכן ולא תוכל לבצע שימוש מלא באפשריות השונות המוצעות באתר. בנוסף, יש באפשרותך אף למנוע העברה או עיבוד של המידע (המצוי ב-Cookies) על ידי Google, אודות שימושך באתר, זאת על ידי ביטול השתתפותך (Opt-Out). לשם כך, עליך להוריד ולהתקין את ההרחבה (Google Analytics Opt-out) הזמינה בקישור הבא: tools.google.com/dlpage/gaoptout .

4.5. מו כן, יש באפשרותך לנטרל ו/או לנהל את המודעות המוצגות בפניך, על ידי הגדרת המודעות שלך בקישור הבא: www.google.com/settings/ads .

4.6. בעצם השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך לביצוע שירות הניתוח, כמתואר לעיל, באמצעות חברת Google.

5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1.    העוסק מורשה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2. לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

5.1.3. במסגרת שיתופי פעולה

5.1.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

5.1.5. בשל צו שיפוטי המורה לעוסק מורשה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

5.1.6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין העוסק מורשה ו/או מי מטעמה;

5.1.7. בכל מקרה בו תסבור העוסק מורשה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של העוסק מורשה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה העוסק מורשה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות העוסק מורשה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

6. אבטחת מידע

6.1. העוסק מורשה ו/או מי מטעמה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי העוסק מורשה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

6.2. העוסק מורשה ו/או מי מטעמה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והעוסק מורשה.

6.3.  העוסק מורשה ו/או מי מטעמה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי העוסק מורשה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, העוסק מורשה ו/או מי מטעמה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

6.4.  כך, העוסק מורשה ו/או מי מטעמה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת העוסק מורשה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של העוסק מורשה וכי ידוע למשתמש שהעוסק מורשה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

6.5. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

6.6. במידה ובעת הרישום לאתר ו/או הכניסה לאזור האישי יתבקש המשתמש להזין סיסמא, בצירוף פרטים מזהים נוספים על מנת להבטיח רמת אבטחה מידע גבוהה. המשתמש מתבקש לשמור על סודיות סיסמתו לשם מניעת מקרי הונאה ו/או זיוף. ככל ומשתמש אינו זוכר את סיסמתו, לינק ליצירת סיסמא חדשה באזור האישי תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין בעת רישומו הראשוני לאתר העוסק מורשה. 

7. רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:

7.1 מידע אישי הוא מידע המזהה אותך באופן אישי. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין. עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך שפרטייך יישמרו במאגר מידע של העוסק מורשה ולכך שיישלחו אליך, באמצעות דיוור ישיר, עדכונים, חומרים פרסומים וחומרים אחרים. דע כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה, אולם ללא מסירתו לא תוכל העוסק מורשה לצרפכם לרשימת התפוצה ו/או לספק לכם את כלל השירותים או חלק מהם.

בהתאם לכך, הנך מסכים כי העוסק מורשה תשלח אליך, באמצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה, מדי פעם, דואר אלקטרוני ו- SMS, טלפון או פקס, דברי פרסומת ותכנים שיווקיים בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס"ח-2008 (“חוק הספאם”). הנך מסכים לכך שהעוסק מורשה תשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. מובהר כי על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

הנך רשאי לפנות אל העוסק מורשה, בכל עת, באמצעות דוא"ל אל: info@cwltn.com ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.

7.2  בקשה לעיון במידע:

המבקש לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר המידע (ובכלל זה שם, פרטי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום) יגיש לעוסק מורשה בקשה בכתב, חתומה בידו בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981, אשר תכלול את כל הפרטים הבאים אודות נשוא המידע: שם מלא, מספר זיהוי, שם אב ומען מלא.

ככל שביקש נשוא המידע לעיין במידע המוחזק אודותיו באמצעות מי מטעמו, ייצרף לבקשת העיון ייפוי כוח מתאים (להלן: “בקשה לעיון במידע”).

את הבקשה לעיון במידע ניתן להעביר באופנים הבאים:

א. בדואר, לכתובת: יצחק מודעי 1, נתניה.

ג. לכתובת דוא"ל: info@cwltn.com 

7.3 בקשה לתיקון המידע:

המבקש לתקן את המידע המוחזק אודותיו במאגר המידע, יגיש לעוסק מורשה, באמצעות מכתב רשום, בקשה לתיקון המידע כשהיא חתומה על ידו (להלן: “בקשה לתיקון מידע”), לכתובת המצוינת לעיל."

8.  חשבונית דיגיטלית

8.1 בסעיף זה זו נפרט אודות המידע האישי והשימושים הנעשים בו עת הפעלת השירות של הפקת חשבונית הדיגיטלית במסגרת רכישה של מוצרים בסניפי או באתר העוסק מורשה.

8.2 העוסק מורשה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניותה כך שתשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

8.3 כל שימוש בשירות על ידי הלקוח המקבל לידיו חשבונית או קבלה דיגיטלית בגין רכישת מוצר או פריט הרשת יעיד על הסכמה לאמור במדיניות הפרטיות.

8.4 השירות הניתן על ידי העוסק מורשה כולל את איסוף ועיבוד המידע לצורך הפקת חשבונית דיגיטלית היישר למספר הטלפון או כתובת הדוא"ל המבוקשת של הלקוח וכן, שמירתה ועיבוד המידע הקיים בה.

8.5 בעניין זה יובהר, כי השירות של הפקת החשבוניות הדיגיטליות יינתן באמצעות חברה חיצונית, טרנזילה, המספקת לעוסק מורשה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות נשוא רכישות המוצרים ו/או הפריטים מהעוסק מורשה באתר.

8.6. בעת ביצוע הרכישה, הלקוח ככל שיהיה מעוניין בקבלת חשבונית דיגיטלית יתבקש למסור כתובת דוא"ל או מספר טלפון לצורך שליחת החשבונית הדיגיטלית אליו. לאחר מכן, הלקוח יקבל את החשבונית הדיגיטלית באמצעות הודעת טקסט הכוללת קישור אשר לחיצה עליו (על הקישור) תאפשר ללקוח לצפות בחשבונית הדיגיטלית או לחילופין, באמצעות שליחת החשבונית הדיגיטלית לכתובת דוא"ל שהלקוח מסר לעובד הסניף בקופה.

8.7 כמו כן, ללקוח תעמוד האופציה לשחזר את החשבוניות הדיגיטליות בסניף לפי מספר טלפון.

8.8. מובהר כי אין כל חובה חוקית על הלקוח למסור את המידע המפורט לעיל, ומסירתו תלויה אך ברצון ובהסכמה החופשית של הלקוח. עם זאת, מסירת המידע נדרשת על מנת לקבל את השירות המוצע שכן בלעדיו העוסק מורשה לא תוכל לספקו.

8.9. כל המידע הקשור באותה רכישה ייאסף על ידי העוסק מורשה, כגון, מועד הרכישה והתשלום, פרטי הרכישה, פרטי קשר – דוגמת מספר טלפון וכתובת הדוא"ל וכן, כל מידע אחר הנדרש לצורך הפקת החשבונית. כל המידע הנ"ל הקשור באותה רכישה יישמר במאגרי המידע הן של העוסק מורשה והן של חברת טרנזילה המספקת לעוסק מורשה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות הפועלים על פי כל דין.

8.10. חברת טרנזילה לא תשמור מידע אישי אודות הלקוחות (למעט מספר טלפון או כתובת דוא"ל בהתאם למידע אשר ימסור לקוח העוסק מורשה לצורך קבלת השירות).

8.11. כמו כן, העוסק מורשה תהיה רשאית לעשות במידע שימוש למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות ואף למסור את המידע הסטטיסטי לצדדים ג' לרבות מפרסמים וזאת, בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים ג' לא יזהה את הלקוח באופן אישי.

8.12. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירות, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו, לרבות מחוץ לגבולות ישראל, כל זאת בהתאם להוראות הדין.

8.13. יש למסור מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשם הלקוח ובעבורו ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.

8.15. ככל שבמסגרת השירות יופיעו פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים, דע כי לחיצה על הקישור אשר תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, תוביל ליציאתך משירותי העוסק מורשה ותפנה אותך לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לעוסק מורשה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

8.16. העוסק מורשה ו/או מי מטעמה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו לה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי העוסק מורשה ו/או מי מטעמה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות משתמש הקצה, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

8.17. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי העוסק מורשה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אל העוסק מורשה.

9. קשר בנושא פרטיות

9.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר העוסק מורשה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל העוסק מורשה באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.

9.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- info@cwltn.com

9.3. לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: יצחק מודעי 1, נתניה. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

דילוג לתוכן